Gjutmästaren 6 och 9 – Bryggeriet i Bromma

Fastigheterna ligger mellan Bällstavikens västra strand och Tvärbanans hållplats Norra Ulvsunda. Den nya detaljplanen ändrar den tidigare industriella inriktningen, vilket möjliggör en omfattande utveckling till bland annat idrottscentrum.

Foto: Lennart Johansson

Gjutmästaren 6 är en stor fastighet med flera byggnader, ursprungligen uppförda av Pripps som bryggeri och huvudkontor. Bryggeriverksamheten pågick här från tidigt 1970-tal till 2004. Därefter har lokalerna hyrts ut till hyresgäster inom främst handel, upplevelser, kultur och hantverk. I den byggnad som tidigare utgjorde Pripps huvudkontor är idag Stockholm Vatten och Avfall den dominerande hyresgästen.

Fastigheten kallas sedan länge ”Bryggeriet” av många stockholmare, vilket anknyter till platsens spännande industri- och arkitekturhistoria. Under flera år har fastigheten också burit populärnamnet ”Bryggeriet Handelsplats” – ett ganska smalt namn som nu har breddats till ”Bryggeriet i Bromma” för att passa fler framtida verksamheter.

Illustration: White Arkitekter

Den nya detaljplanens inriktning omfattar bland annat idrott, kultur, handel och kontor, vilket möjliggör en omfattande utveckling och omdaning. Fastighetens storlek, utformning och läge gör att den lämpar sig väl för många olika typer av verksamheter.

Idrottscentrum och nya kommunikationsstråk
Ett av de första större delprojekten är att i nära samarbete med Stockholms stads idrottsförvaltning etablera Ulvsunda idrottscentrum i bryggeriets gamla tapphall. Här ska många olika hallidrotter kunna utövas av föreningar, klubbar och motionärer i alla åldrar. Ett annat tidigt delprojekt är att skapa en bättre lokal infrastruktur samt mer effektiva trafikflöden för att möta Bryggeriet i Brommas och områdets framtida behov. Övriga delar av fastigheten planeras därefter att utvecklas successivt i olika delprojekt under flera års tid.

Illustration: White Arkitekter

Illustration: White Arkitekter

Utemiljöerna längs Bällstavikens strand och den gamla kajen ska öppnas upp och aktiveras för allmänheten, med bland annat nya gång- och cykelvägar samt en park.

Kulturminnesmärkning, bevarande och återbruk
Flera av de gamla industribyggnaderna är kulturminnesmärkta. Baserat på den genomförda antikvariska utredningen och bestämmelserna i den nya detaljplanen ska stora delar av det exteriöra utseendet bevaras, liksom vissa invändiga detaljer. Ombyggnadsprojektet har högt ställda hållbarhetsmål och planerar för en återbruksanläggning i kvarteret.

Den angränsande fastigheten Gjutmästaren 9 är obebyggd och används för markparkering.

Populärnamn: Bryggeriet i Bromma
Lokaler: 
Cirka 100 000 kvadratmeter
Adress: Bryggerivägen 10
Ägare: Fastighets AB G-mästaren
Byggår: 1970
Förvärvsår: 2004