Personuppgifter och dataskydd

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempel på det är att

 • samla in
 • lagra
 • gallra
 • läsa
 • sprida
 • arkivera
 • kopiera
 • tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Personuppgiftsansvar

S:t Erik Markutveckling ansvarar för att hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter sker på ett lagligt, säkert och i övrigt korrekt sätt.

Om du har frågor gällande behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet.

Rättslig grund för behandlingarna

S:t Erik Markutveckling behandlar personuppgifter i enlighet med den gällande dataskyddslagstiftning som finns. Detta innebär att det ska finnas laglig grund för behandlingen, tillexempel att behandlingen är nödvändig för att staden ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.

Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse eller för fullgörande av ett avtal och det kan förekomma att behandlingen grundar sig på ett samtycke från den registrerade.

Ändamål med behandlingarna av personuppgifter

Behandlingar av personuppgifter behövs också vid olika typer av avtal, till exempel

 • anställning
 • upplåtelser av mark
 • bostäder
 • eller för statistik och arkivändamål.

Ursprung och mottagare

S:t Erik Markutveckling säljer inte eller på annat sätt överför personuppgifter till annan än med samtycke eller att det finns juridiska krav på utlämning av uppgifter. S:t Erik Markutveckling överför inte heller personuppgifter till tredje land.

Period för lagring av personuppgifter

S:t Erik Markutveckling sparar personuppgifter så länge som de är nödvändiga för ändamålet. Därefter så är det arkiv- och gallringsregler som avgör vad som ska raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Vidare så kommer de personuppgifter som bedöms vara av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella enligt gällande gallringsbeslut för Stockholms stad.

Dina rättigheter som registrerad

Du som är registrerad hos oss har rätt att vända dig till dataskyddsombudet för S:t Erik Markutveckling för att få tillgång till dina uppgifter, för att begära rättelse, radering och överföring av uppgifterna eller begränsning av behandlingen och för att invända mot behandlingen. Du som registrerad kan också när som helst återkalla ditt eventuella samtycke. I den mån automatiserat beslutsfattande förekommer ska du som är registrerad bli informerad om detta och om rätten du har att göra invändningar.

Däremot om du skulle ha klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan du skicka in dessa till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen omfattar S:t Erik Markutveckling vilket innebär  att meddelanden som S:t Erik Markutveckling skickar till staden blir allmänna handlingar. Staden är därför skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Som ett resultat av reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler innebär det begränsningar i vissa av den registrerades rättigheter.

Kontaktuppgifter

Jessica Hillergård, dataskyddsombud
E-post: funktion.STMU.Dataskyddsombud@sterikmark.se

Integritetsskyddsmyndigheten:
E-post: imy@imy.se