Isterbandet 6

På tomten finns en byggnad uppförd i tre plan ovan mark. Byggnaden är uppförd i omgångar där den äldsta delen är gamla ”Enskede Elverk” från tidigt 1900-tal.

Byggnaden är grönmarkerad enligt stadsmuseets klassning, det vill säga byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. En relativt stor del byggdes till på 1990-talet. Byggnaden inrymmer främst kontorslokaler.

Tomträtten omfattas av Slakthusområdets tredje etapp som startade 2020. Etappen, kallad Kylrumskvarteren, möjliggör en utbyggnad av den sydvästra delen av Slakthusområdet och omfattar cirka 500 bostäder varav 90 vård- och omsorgsboende, förskola, lokaler, kontor med mera. I området skapas en ny park, som utöver att inbjuda till både vila och aktivitet, även kan omhänderta stora mängder vatten vid kraftiga skyfall. Gator byggs ut för att koppla samman Slakthusområdet med kringliggande områden. Målet är att få möjlighet att utvidga kvarteret med ytterligare nyproducerade kontorslokaler.

Ägare: Fastighets AB Charkuteristen
Fastighet:
Isterbandet 6 (tomträtt)
Adress:
Trädskolevägen 17
Lokaler:
Cirka 2 000 kvadratmeter
Byggår:
1910/1970/1990
Förvärvsår: 2014